باکت الواتور


کـد

شـــــــرح تـجـهـــيــز

مقدار

واحد

کارفرما

زمان تحويل

766

کيسينگ و باکت و درب بازديد وC فريم و U فريم الواتور

21

تن

سيمان کرمان

آذر 1394

715

کيسينگ و باکت و درب بازديد وC فريم و U فريم الواتور

147

تن

سیمان تهران

دی 1393

645

الواتور کامل (هد و بوت و کيسينگ و باکت و سيستم محرک و متحرک C فريم و U فريم و ... ) 6  دستگاه

128

تن

آهک آذر شهر و البرز

شهريور 1392

649

الواتور کامل گچ(هد و بوت و کيسينگ و باکت و سيستم محرک و متحرک C فريم و U فريم و ... )2  دستگاه

54

تن

سيمان کياسر

آذر 1391

575

الواتور کامل (هد و بوت و کيسينگ و باکت و سيستم محرک و متحرک C فريم و U فريم و ... ) 7 دستگاه

215

تن

سيمان کياسر

شهريور 1391

396

بدنه و کاسه هاي الواتور و درب بازديد و تجهيزات جانبي ديگر     ( 1 دستگاه )

87

تن

سيمان مازندران

خرداد 1386

.

.

.

.