کنترل کیفیت


كنترل كيفيت يكي از مقوله هاي بسيار مهم مراحل مختلف توليد قطعات ، تجهيزات و ماشين آلات مي باشد.

بخش مهنـدسـي متـــد اين شركت دستورالعمل ها و مشخصـه هاي فنـي مربوط به عمليـات جوشكـــاري (W.P.S.  ) ، فورجينگ ( F.P.S ) ، پرسكاري ( P.P.S. ) ، نورد كاري ( R.P.S ) و ...  را بر اساس استانــداردهـاي معتبر جهاني از قبيــل ASME  , DIN  استخراج ، تهيــه و تدويــن نموده و پس از تصويب توسط مهنـدس مشــاور ( نماينده فني كارفرما ) جهت اجرا به واحد توليد ارائه مي نمايد

بخش كنترل كيفي اين شركت عهده دار انجام كنترلهاي لازم در حين توليد قطعات مطابق دستورالعملهاي تدوين و تصويب شده مي باشد . 

با توجه به اينكه عمـده توليـدات اين شركت از نوع فولادهـاي مخصوص آلياژي مي باشد ، لذا مواد اوليه متناسب با نوع محصول قبل از قرار گرفتن در برنامه توليـد در مراكـز مورد تأئيـد مؤسسـه استانـدارد و تحقيقـات صنعتي ايران ( ISIRI ) تست كوانتـومتـري شده و در صورت تأئيـد نوع فولاد در روند توليد قـرار مي گيرند .

بخش كنترل كيفي اين شركت نيز بازرسـي هاي مختلف ابعـادي و كنترل تلرانس هـاي ساخت را نيـز در حين توليد قطعات و تجهيزات بر عهده دارد .

همچنيـن اين شركت در مواقـع مورد نياز از سيستمهـاي بازرسـي رسمي و تأئيـد شـده ، جهت كنتـــرل كيفي قطعـات در حين ساخت يا تكميـل شده دعوت به عمـل آورده و در نهايت پس از پايان توليـد قطعـات مورد سفارش ، بعضي از قطعــات مـزبور به صورت تصادفي ( Random ) برداشت و توسط آزمايشگـاه هاي مقاومــت  مصالح دانشگاه هاي صنعتي يا مراكز آزمايشگاهـي معتبـر ديگر ، از نقطه نظر مشخصه هاي سختي سنجي ، سختي در عمق ، مقاومت كششي ، مقاومت برشي ، درصد ازدياد طول و نيز انجام تستهاي غير مخرب(‌N.D.T. ) آزمايش شده تا در صورت تأئيد ، كل محموله كالا براي مشتري ارسال گردد .

اين شركت در مقاطع زماني مختلف ، صحت عملكرد تجهيزات ساخته شده را از مصرف كنندگان جويا گرديده تا در صورت ايجاد اشكالات احتمالي نسبت به رفع آنها اقدام نمايد.

اين شركت قبل از توليد انبوه نيز نمونه هاي ساخته شده اي از محصـول مورد سفارش را جهت انــواع  آزمايش هاي مورد نياز و بررسي كيفيت ساخت در اختيار خريدار قرار داده تا پس از رفع نقائص احتمالي و اعمال نقطه نظر مشتريان نسبت به توليد انبوه اقدام نمايد .

qc.gif