کانوایر زنجيري


كانوايرهاي زنجيري براي انتقال مواد بزرگ و حجيم و همچنين مواد كوچك و ظريف مناسب مي باشند. حركت آهسته زنجير در اين روش سبب مي شود تا مواد به آهستگي و نرمي همانند يك سيال از درون داكت هاي پوشيده به صورت افقي و يا حتي با شيب زياد عبور كنند و در طول مسير از بهم خوردگي مواد و اعمال فشار بر روي آنها جلوگيري مي شود. طراحي و ساخت کانوایرهاي زنجيري در شركت همكاران صنعت بر اساس نيازمنديهاي مشتري به صورت سفارشي صورت گرفته و جهت استفاده در صنایع مختلف كشور نظیر صنعت سیمان، صنایع شیمیایی، صنایع معدنی، صنایع غذايي مناسب مي باشند. همچنین این شرکت امکان تحویل تجهیزات خطوط كانوايرهاي زنجيري به صورت مجزا بر اساس نیاز مشتری را دارا می باشد. از جمله اين تجهيزات مي توان به موارد زير اشاره نمود:

.

.